Interpretácia výsledného listu IB270

Táto stránka je určená všetkým aj vlastníkom a obsluhe prístrojov InBody. Nájdete tu interpretáciu základných výsledkov InBody, tak aby ste ich správne pochopili a mohli ich začať interpretovať vašim klientom, pre zlepšovanie ich fyzického i duševného zdravia.

Analýza zloženia tela

Celková hmotnosť tela je rozdelená na celkovú vodu v tele (TBW), bielkoviny, minerálne látky (vrátane kostných) a hmotnosť telesného tuku (BFM).

TBW je zložená z vnútrobunkovej vody (ICW) a mimobunkovej vody (ECW).

Bielkoviny + minerálne látky v súčte ukazujú suchú beztukovú hmotu (DLM).

TBW + bielkoviny + minerálne látky v súčte ukazujú celkovú beztukovú hmotu (FFM).

Pokiaľ sčítame hodnoty, tak dostaneme celkovú hmotnosť testovanej osoby.

Analýza sval-tuk

Tu sledujeme porovnanie celkovej telesnej hmotnosti, kostrovej svalovej hmoty (SMM) a telesnej tukovej hmoty (BFM), ktorá zahŕňa aj útrobný/viscerálny tuk. Vďaka grafom vidíme, či sa testovaná osoba špecifikovanej výšky a pohlavia pohybuje v normálnom rozmedzí, alebo nie. Všetky rozsahy hodnôt sú tu štandardizované podľa Svetovej zdravotníckej organizácie(WHO).

Všímame si tu percentuálne stupnice vo vrchnom riadku, kde 100 % charakterizuje priemer pre konkrétnu testovanú osobu.

Ďalej je tu možné sledovať 3 typy výsledkov, z ktorých vychádzame pri interpretácii. Vytvorením spojnice koncov stĺpcových grafov, dostaneme určitý typ krivky pripomínajúci písmeno C, I, alebo D.

Typ C – Testovaná osoba má kratšiu dĺžku stĺpca pre SMM ako pre hmotnosť a BFM. Tento typ výsledku je charakteristický pre obezitu, či pre podvýživených jedincov s nedostatkom svalovej hmoty.

Typ I – Charakterizuje vyvážené zloženie tela, čo znamená, že hmotnosť, SMM i BFM tvoria približne priamku. Avšak aj títo ľudia, hlavne pokiaľ sa pohybujú nad hranicou 100 % môžu mať nejaké zdravotné riziká.

Typ D – Testovaná osoba má dlhší stĺpec SMM ako celkovú hmotnosť a BFM. Tento typ je príznačný pre športovo založenú osobu a je považovaný za ideálny.

Analýza obezity

Tento výsledok ukazuje svetovo uznávaný, avšak často nezodpovedajúci Body Mass Index (BMI) v korelácii s percentom telesného tuku (PBF).

Doporučený rozsah BMI podľa WHO je 18,5 – 25.

PBF je to pre ženy 18 % - 28 % a pre mužov 10 % - 20 %. Tieto rozsahy sú v grafoch v pozícii normy.

Teraz si popíšeme špecifické trendy výsledkov:

BMI prevyšuje PBF – Pokiaľ sa oba stĺpce pohybujú v rámci normy, ide o ideálnu telesnú kompozíciu. V prípade, keď je BMI markantne nad normou a PBF nízke, pôjde o svalnatú postavu.

BMI i PBF sú nad normou – V tomto prípade ide o človeka s nadváhou, pri významnejšej dĺžke oboch stĺpcov o človeka trpiaceho obezitou.

PBF prevyšuje BMI – Môžeme vidieť opäť u ľudí s obezitou, pokiaľ sú oba stĺpce nad normou. Tento výsledok však môže odhaliť nevhodne nastavený výživový, či tréningový plán, kedy telo prichádza o svalovú hmotu so zachovaním tuku. V extrémnom prípade veľmi nízkeho BMI tu hovoríme o tzv. sarkopenickej (chudej) obezite.

BMI i PBF sú pod normou – Tento výsledok charakterizuje chudú postavu, prípadne podvýživeného človeka.

Segmentálna analýza svaloviny

Nám interpretuje rozvoj tzv. beztukovej nekostnej hmoty (LBM – lean body mass) v jednotlivých častiach tela (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha). Pre správnu interpretáciu je dôležité si nepliesť LBM a kostrovú svalovou hmotu (SMM). LBM v sebe zahŕňa i telesnú vodu, preto nárast LBM neznamená vždy nárast svalovej hmoty, ale môže sa jednať i o vzniknutý opuch spôsobený napr. zápalom.

Okrem nameranej hodnoty LBM v kg, tu máme i percentuálne vyjadrenie, kde nám 100 %, rovnako ako vo výsledku: Analýza sval-tuk, interpretuje priemerné hodnoty pre testovanú osobu podľa WHO. Za ideálne je považované, pokiaľ všetky segmenty dosahujú 100 % a viac.

Vďaka tomuto percentuálnemu vyjadreniu ďalej prehľadne vidíme rozvoj LBM jednotlivých telesných segmentov, odhalíme tu prípadnú prítomnú nevyrovnanosť končatín, proporčnú vyváženosť postavy, avšak je si treba dať pozor na potenciálnu prítomnosť opuchu.

Upozornenie:

Výsledok nám môže zásadne skresliť prítomnosť implantovaného kovu v určitom segmente (napr. endoprotézy bedrového kĺbu, či skrutky v kostiach). Takto postihnutý segment potom bude mať pravdepodobne skreslene zvýšenú LBM.

Segmentová analýza tuku

Ukazuje koľko kg tuku má testovaná osoba v jednotlivých častiach tela. Percentá tu vyjadrujú o koľko percent má testovaná osoba menej, či viac tuku voči priemernému človeku rovnakej výšky a pohlavia, ktorý je označený ako 100 %.

História zloženia tela

V dolnej časti výsledného listu sú vytiahnuté najdôležitejšie parametre z kompletnej histórie, ktorá sa nachádza na separátnom liste. Po každom meraní rovnakej osoby sa zapíše hodnota do nasledujúcej kolónky a medzi bodmi sa začne vytvárať spojnicový graf. Vďaka tomu môžeme tieto parametre v čase prehľadne sledovať a rýchlo tak vyhodnotiť zmenu telesnej kompozície testovanej osoby.

Výsledok InBody

Tento výsledok ukazuje zhodnotenie zloženia tela, ktoré zahŕňa kostrovú svalovú hmotu, množstvo telesného tuku a telesnú vodu. Inak povedané, čím viac kostrovej svalovej hmoty a menej telesného tuku bude mať testovaná osoba, tým bude InBody Score vyšší a naopak. Nejedná sa teda o ukazovateľ zdravia, ale o zhodnotenie svalovej hmoty a tuku.

Kontrola hmotnosti

Slúži na jednoduché stanovenie cieľov vášho klienta. Ide o odporučenie, ktoré sa riadi aktuálnym množstvom telesného tuku a svalovej hmoty. Pokiaľ má klient nadváhu, tak tento výstup poskytne informáciu, koľko kg tuku by mal zredukovať, prípadne koľko kg svalovej hmoty by mal nabrať.

Samozrejme je vždy nutné riešiť potreby každého klienta individuálne s rešpektom k jeho cieľom.

Parametre prehľadávania

Bazálna metabolická miera (BMR) je minimálny počet kalórií potrebných k udržaniu životných funkcií v kľudovom stave. BMR priamo koreluje s hmotou bez tuku.

Pomer obvodu pásu a bokov (WHR) pomáha určiť nebezpečnosť obezity. Androidná obezita (typ jablko) je zo zdravotného hľadiska nebezpečnejšia ako gynoidná (typ hruška). Androidnú nebezpečnú obezitu určujeme na základe pomeru WHR, kedy je u mužov tento pomer 0,95< a u žien 0,85<.

Ukazovateľ úrovne viscerálneho tuku jednoducho vyjadruje plochu útrobného/viscerálneho tuku, kde úroveň jedna zodpovedá orientačne 10 cm2. Hraničnou hodnotou je úroveň 10, ktorá zodpovedá približne 100 cm2. Úroveň 10 a viac je považovaná za rizikový faktor k metabolickým ochoreniam, napr. diabetes mellitus 2.typu, zvýšenej hladiny krvných tukov a cholesterolu a podobne. Pre zdravie je dôležité udržiavať si hodnotu úrovne viscerálneho tuku pod 10.

Výsledky interpretácie QR kódu

Po naskenovaní QR kódu napr. vaším chytrým telefónom, sa dostanete ku kompletným interpretáciám všetkých výstupov výsledného listu.

Impedancia

Pre koncového klienta sú tieto informácie bezcenné. Avšak pro užívateľa/majiteľa InBody môžu byť nedoceniteľné.

Ukazuje namerané impedancie na jednotlivých frekvenciách u všetkých telesných segmentov (pravá ruka, ľavá ruka, trup, pravá noha, ľavá noha). Môžeme tu kontrolovať, či nedošlo behom merania k chybe.  V riadku jednej frekvencie by nemal byť medzi rukami a nohami rozdiel v impedancii väčší ako 50 ohmov. Ďalej tu kontrolujeme, aby hodnoty v jednotlivých riadkoch mali zostupný trend (v prvom riadku sú hodnoty impedancie najvyššie, v druhom nižšie, … a v poslednom najnižšie). Chyby merania bývajú najčastejšie spôsobené zle očistenými elektródami alebo nesprávnou pozíciou tela testovanej osoby. V prípade spozorovanej chyby merania znovu očistite elektródy, skontrolujte pozíciu tela a meranie opakujte, prípadne sa obráťte na helpline inbody.cz