Osteoporóza – tichý zlodej kostí

Kostra má pre telo zásadný význam, nielen preto, že je oporou tela a ochranou mnohých orgánov. Spoločne so svalmi a kĺbmi je tým, čo umožňuje vykonávanie pohybov, a zásadnú úlohu má v rámci metabolizmu minerálnych látok. Preto by sa jej mala venovať dostatočná pozornosť. Osteoporóza predstavuje závažný celosvetový problém, nielen zdravotný, ale aj spoločenský a ekonomický. Prebieha potajme a nepozorovane, preto sa zvykne označovať za „tichého zlodeja kostí“. Nezávisle od klímy alebo rasy dochádza zhruba od 35 rokov (niekedy aj o 10 rokov skôr!) u všetkých ľudí k postupným stratám kostnej hmoty. Osteoporózou trpí každá tretia žena a každý piaty muž starší ako 55 rokov. Častejšie sa vyskytuje u žien, najmä po menopauze, ale nie je vzácna ani u mužov. Po 70. roku ubúda kostná hmota u oboch pohlaví prakticky v rovnakej miere. Celkový počet pacientov v Českej a Slovenskej republike sa odhaduje na 1,1 milióna, vo svete je to okolo 200 miliónov. Svojím vysokým výskytom prispieva k morbidite a mortalite populácie a počet ľudí postihnutých osteoporózou stále pribúda, zvykne sa nazývať „epidémiou tretieho tisícročia“. Ochoreniu možno do značnej miery predchádzať a prevencia by sa mala začať už v detstve. Informovanosť bežnej populácie však nie je dostatočná. Predpokladaný mechanizmus vzniku osteoporózy u žien, u ktorých sa vyskytuje väčšinou medzi 50 a 75 rokom, je v prvom rade ovplyvnený nedostatkom estrogénu. Dochádza k zvýšeniu aktivity osteoklastov (bunky resorbujúce kostné tkanivo) a resorpcia kosti prevyšuje jej tvorbu. U mužov sa osteoporóza väčšinou prejaví až po 70. roku. Niektoré faktory, ako napr. rôzne ochorenia, niektoré lieky alebo alkoholizmus, nástup osteoporózy urýchľujú. Za rizikové faktory osteoporózy sa považujú ženské pohlavie, vek, riziková rodinná anamnéza, nízky BMI, predčasná menopauza, prolongovaná premenopauzálna amenorea (vynechanie menštruácie), nedostatočná pohybová aktivita, fajčenie tabaku, excesívne pitie alkoholu, nízke množstvo vápnika v strave a dlhodobé užívanie niektorých liekov (napr. glukokortikoidov alebo liekov proti záchvatom epilepsie). U mužov je navyše potvrdeným rizikom nízka hladina testosterónu.

Prevencia vedie k upevneniu zdravia, zabráneniu vzniku choroby a predovšetkým k predĺženiu aktívnej dĺžky života. Všetky opatrenia je vhodné začať už v detstve.

Primárna prevencia spočíva vo vytvorení maximálneho množstva kostnej hmoty počas detstva a dospievania. Množstvo kostného minerálu v čase maxima, t. j. okolo 25. až 30. roku, má význam pre obdobie dospelosti a staroby. Čím viac kostnej hmoty vytvoríme, tým viac z nej možno v budúcnosti čerpať. Pevná kostra vybudovaná v prvých tridsiatich rokoch života je najlepším predpokladom na bezpečné starnutie kostí. Potom už dochádza k pozvoľnému odbúravaniu kostnej hmoty. Aj v neskoršom veku však môžeme mnohé ovplyvniť a rýchlosť odbúravania kostnej hmoty spomaliť. Primárna prevencia sa týka všetkých osôb, celej populácie a znamená predchádzanie vzniku a rozvoju ochorení. Základom je úprava životného štýlu, stravovacích zvyklostí, pohybovej aktivity s vylúčením toxických vplyvov prostredia (napr. fajčenie, nadmerný príjem fosfátov a pod.).

Sekundárna prevencia zahŕňa opatrenia, ktoré sa týkajú osteoporózou najviac ohrozených skupín, t. j. včas rozpoznať skupiny ľudí rizikových z hľadiska osteoporózy a začať liečbu, skôr než sa syndróm osteoporózy plne rozvinie. Hormonálna substitučná terapia zostáva doposiaľ najlepšou prevenciou postmenopauzálnej osteoporózy

Vyšetrenie kostí prebieha pomocou kostnej denzitometrie, ktorá je najpresnejšou neinvazívnou metódou a robí sa na špecializovaných rádiologických pracoviskách. Pomocou špeciálnych prístrojov – denzitometrov – sa stanoví hustota kostného tkaniva (bone mineral density – BMD) a obsah kostrových minerálnych látok. Kostné denzitometre využívajú princíp röntgenu alebo ultrazvuku. Štandardným vyšetrením je röntgenová denzitometria, ktorá meria hustotu kosti najčastejšie v mieste bedrovej chrbtice a hornej časti stehennej kosti. Pokiaľ sú tieto miesta z rôznych dôvodov (napr. ťažký úraz) nevhodné na hodnotenie, využíva sa hodnotenie predlaktia či pätovej kosti, vzácnejšie denzitometria celotelová. Denzitometrické vyšetrenie sa využíva aj na hodnotenie efektu liečby.

Aj prístroje InBody vám napovedia, v akom stave sú vaše kosti, a to vďaka svojej patentovanej technológii. InBody, samozrejme, nie je denzitometer, skvele sa však hodí ako orientačný ukazovateľ možného rizika. Pokiaľ kostrové minerálne látky na InBody nedopadnú podľa vašich predstáv, odporúčame návštevu odborníka a vyšetrenie na denzitometri, kde sa v prípade potvrdenia osteoporózy začne príslušná liečba.